Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Naša obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Geografické údaje

Geografická poloha obce: Obec sa nachádza na severovýchode Slovenska v okrese Stropkov. Patrí medzi menšie obce a leží v strednej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Vislavka, ktorý sa vlieva do Chotčanky. Povrch chotára je mierne zvlnený pahorkatinami so svahmi pokrytými súvislým pokryvom sváhových hlín. V chotári prevláda listnatý les (buk, hrab, breza, jedľa).

Susedné mestá a obce: mestá – Stropkov, Svidník; obce – Vislava, Chotča

Celková rozloha obce : 671,78 ha, 67,18 km2

Nadmorská výška : 217 m n.m.

Demografické údaje 

Počet obyvateľov : k 31.12.2018 je počet obyvateľov 128

Národnostná štruktúra : obyvateľov je väčšinou slovenskej národnosti

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina obyvateľov sú grécko-katolíckeho vyznania